MĀKSLU TERAPIJA

Latvijā ir veselības aprūpes joma, kurā klientu/ pacientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto:

  • mākslas (vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, dejas un kustību, drāmas) līdzekļus, tehnikas un paņēmienus;
  • radošo (mākslas radīšanas) procesu un tā rezultātu;
  • klienta/ pacienta refleksiju par (reakciju uz) šo procesu un/ vai radīto darbu, kas tiek saprasta, kā viņa sajūtu, emociju, jūtu, domu, vajadzību, spēju, resursu, interešu, grūtību u.c. izpausme.MĀKSLAS TERAPEITS 

ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika).


Mākslas terapeits veic klienta vai pacienta izpēti vai novērtēšanu un realizē mākslas terapijas procesu, izmantojot specifisku mākslas formu kā instrumentu terapeitisko attiecību veidošanai un uzturēšanai atbilstoši specializācijai; palīdz klientam vai pacientam pārvarēt daudzveidīgas veselības un sociālās problēmas; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību.


Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomas uzņēmumos, veicot savu profesionālo darbību patstāvīgi, multiprofesionālas vai daudzdisciplināras komandas sastāvā. Biedrības "Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība" mērķi. 

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. koordinēt mākslu terapijas profesionālo asociāciju darbību;

2.1.2. organizēt mākslas terapeitu sertificēšanu;

2.1.3. izstrādāt ieteikumus un projektus saistībā ar mākslu terapiju, lai palielinātu mākslas terapeitu devumu veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības un zinātnes jomās;

2.1.4. sekmēt mākslas terapeitu izglītošanu un tālākizglītības apmācību programmu izveidi un ieviešanu; sekmēt pieredzes apmaiņas studiju un mācību prakses programmu ieviešanu mākslas terapijas studentiem gan Latvijā, gan ārvalstīs; veicināt mākslas terapijas studentu iesaistīšanos zinātnisko pētījumu un praktisko pētījumu projektos Latvijā un ārvalstīs;

2.1.5. veikt pētījumus, sniegt atzinumus un eksperta slēdzienus jautājumos, kas saistīti ar mākslu terapiju, tās metodēm un tehniku, to pielietošanas iespējām un rezultātiem, kā arī jautājumos, kas saistīti ar mākslas terapeitu profesionālo darbību Latvijā un pasaulē;

2.1.6. noteikt mākslas terapeita specializācijas un profesionālās darbības kvalitātes kritērijus;

2.1.7. veikt jebkuru citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu un Biedrības statūtiem un kalpo Biedrības mērķu sasniegšanai.Biedrības "Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība" uzdevumi. 

3.1. Biedrības uzdevumi ir:

3.1.1. Savu mērķu sasniegšanai Biedrība sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām organizācijām un apvienībām, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām.

3.1.2. Savu mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt arī publisku darbību, kas nav pretrunā ar likumu un šiem statūtiem. Cita starpā, šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:

  - brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

  - izveidot un izdot savus izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

  - organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumam;
  - veikt citu publiska rakstura darbību.